Zadaniem audytu technologicznego jest identyfikacja możliwości zwiększenia rentowności i jakości przedsiębiorstw produkcyjnych poprzez robotyzację wybranych procesów produkcyjnych. Celem uzyskania dodatkowych oszczędności.

 

Co zawiera przedwdrożeniowy audyt robotyzacji ?

Audyt procesów do zrobotyzowania zawiera

1) analizę technologiczną bieżących procesów produkcyjnych wraz z identyfikacją problematycznych obszarów, które można usprawnić poprzez ich automatyzację/ robotyzację.

2) ocenę jakościową produktów końcowych w obecnej konfiguracji linii produkcyjnej oraz prognozę poprawy jakości w przypadku robotyzacji

3) rekomendacje co do możliwości robotyzacji obszarów zidentyfikowanych w punkcie 1, wraz z rekomendacją co do kolejności ich robotyzacji.

4) szczegółowy plan robotyzacji wybranego stanowiska/ stanowisk wraz wstępnym kosztorysem i szacunkowym czasem trwania inwestycji.

5) rekomendacje co do możliwości finansowania

6) dodatkowo, na życzenie klienta: analizę wydajności energetycznej infrastruktury firmy (hal, budynków) i propozycję ich modernizacji wraz z prognozą uzyskanych oszczędności

7) wstępną prognozę ROI oraz 2-3 oferty na całokształt działań, ze wskazaniem opcji optymalnej. Audyt odpowie na pytanie „Gdzie robotyzacja przyniesie maksymalne korzyści?” oraz pozwoli maksymalnie wykorzystać wprowadzaną w 2021 r. ulgę na robotyzację.

audyt robotyzacji

Obszary produkcji przemysłowej podlegające robotyzacji

Poniżej znajduje się lista obszarów, które mogą być robotyzowane po rozpoznaniu warunków w trakcie audytu:

• Spawanie MIG/MAG, TIG, laser,

• Zgrzewanie

• Klinczowanie

• Rozładunek / załadunek / pakowanie

• Paletyzacja/ depaletyzacja

• Obsługa pras krawędziowych

• Obsługa maszyn CNC / tokarek / frezarek

• Montaż komponentów (robotyzacja automatyzacja)

• Nakładanie powłok

• Inne (wg wymagań projektu, np. kontrola jakości, zbijanie palet etc.)

Jak przebiega audyt technologiczny robotyzacji ?

1. Wstępna analiza produkcji Inwestora, wraz z wytypowaniem możliwych obszarów do robotyzacji.

2. Wybór 1-2 obszarów, w których robotyzacja przyniesie największe korzyści.

3. Analiza przebiegu pracy (workflow) w tych obszarach oraz analiza technologiczna i jakościowa produktów, które w nich powstają.

4. Wstępna koncepcja potrzebnego stanowiska/ stanowisk zrobotyzowanych.

5. Wstępne symulacje pracy stanowisk, określające:

– jaki procent zadań na danym stanowisku podlega robotyzacji, a ile wymaga uczestnictwa/ nadzoru operatora

– prognozę wydajności pracy stanowiska – szacunkowy czas cyklu pracy, ilość produktów do uzyskania przy założeniu pracy 1-zmianowe, 2-zmianowej etc.

– prognozę możliwych oszczędności na materiałach eksploatacyjnych, zużyciu energii, pracy ludzkiej

6. Określenie wymogów technicznych i zaplecza potrzebnego do przeprowadzenia robotyzacji – ilość miejsca na hali, warunki na hali (posadzka, dostęp do mediów), istniejacy vs potrzebny park maszynowy

7. Symulacja sposobu przygotowania i operowania detalami w trakcie obróbki zrobotyzowanej, obejmujące:

– określenie dokładności przygotowania do obróbki zrobotyzowanej (np. tolerancji błędu w przypadku elementów wycinanych przeznaczonych do spawania) oraz sposobów na uzyskanie jak najlepszej jakości na tym etapie

– wstępna koncepcja osprzętu potrzebnego na stanowisku – przyrządów spawalniczych, chwytaków etc.

8. Pozostałe testy wg wymagań projektu – badania makrograficzne w przypadku spawania, badania wytrzymałościowe komponentów w przypadku pracy w warunkach niebezpiecznych etc.

9. Podsumowanie etapu i rekomendacje.

Wybór zrobotyzowanego stanowiska

Uwzględnia 1-2 typy z  typoszeregu produktów Inwestora, obejmujące:

• wstępną logistykę gniazda produkcyjnego

• dobór bazowego osprzętu

• wstępny budżet stanowiska, wraz z przyrządami i oprogramowaniem

• wybór lub wskazanie dostawców komponentów, wraz z rozważeniem argumentów nowe vs używane roboty/ komponenty

• model 3D stanowiska (model poglądowy, w przypadku bardziej szczegółowych modeli opcja ta może wiązać się z dodatkowymi kosztami)

• szacunkowy czas budowy stanowiska, terminu dostawy i czasu wdrożenia

• określenie możliwości rozbudowy stanowiska

Audyt robotów przemysłowych – pozostałe elementy

Oferta i rekomendacje dotyczące przeszkolenia pracowników.

Oferta i rekomendacje dotyczące możliwości pozyskania korzystnego finansowania inwestycji w oparciu o współpracę Audytora z państwowymi agencjami rozwoju przemysłu.

Analiza SWOT inwestycji – określenie słabych i mocnych stron przedsięwzięcia; korzyści w przypadku udanego wdrożenia i możliwych błędów/ zagrożeń na poszczególnych jego etapach

 Moduł dodatkowy (na życzenie klienta) – analiza efektywności energetycznej infrastruktury firmy – (może też przebiegać równolegle z innymi krokami audytu)

Podsumowanie audytu i przekazanie dokumentacji Inwestorowi.